Simon Thibault: 'Mon Pierre', Gelatin silver print